نوشته شده توسط : سارا

خاموش شدن کولر گازی می تواند علت های متفاوتی داشته باشد. گاهی کولر گازی به صورت ناگهانی خاموش می شود . در صورتی که می خواهید علت خاموش شدن کولر گازی را بدانید ، می توانید این مطلب را دنبال کنید.

 

 • اتصالدرسیستمبرقکشیخانهویااتصالاتبرقیکولرگازی

اولینموردیکهبهعنوان دلیلخاموششدنکولرگازی میتوانبهآناشارهکردمشکلدراتصالاتاست.تشخیصبهموقعاینموضوعاهمیتبسیارزیادیدارد. چهعیبازسیستمسیمکشیخانهباشدویاازاتصالاتبرقیخودکولرگازیباشداگربهموقعتشخیصدادهنشودمیتواندجبرانناپذیرشود.

کولرهایگازیبه 220 ولتبرقنیازدارندتاراهاندازیوبهخوبیکارکنند. اگربهدلیلاتصالدرسیستمسیمکشیخانهاینتناوبولتاژبهوجودبیایدهرباربردفرمانتوقفکولرگازیراخواهدداد.

دیگر علتخاموششدنکولرگازی اتصالاتدرونخودکولرگازیاستکهاگربهمیزانموثربرقدریافتنکنندکهمیتواندبهدلیلقطعاتصال،اتصالناکافی،برقدزدی،خرابشدنخازنو ... میباشدکهبایدتعمیرکارکولرگازیاینمشکلرابابررسیمیزانبرقورودیبهکولرگازیوآمپرهریکازاجزاالکترونیکیکولرگازیبررسیکند.

برایاینکارنیازبهیکمولتیمتروآمپرمترمیباشد.

اماتوجهبهایننکتههمبایدداشتهباشیدکهبراساستخصصوتجربهکارشناسانمادرشرکتتعمیرلوازمخانگیآی.پیامدادیکیازشایعتریندلایلافتولتاژکولرهایگازیودرواقع دلیلخاموششدنکولرگازی استفادهازسیمکشیطولانیویاگرفتنبرقازسایرپریزهایمصرفیدیگراست. بهتریکسیممجزابرایک.لرگازیدرنظربگیریدودرضمندرمسیراستفادهازاینسیمهیچپریزویامصرفکنندهبرقیدیگریتعبیهنکنید.

 • خرابشدنبردکولرگازی

اگرسیسمکشیکولرگازیمشکلنداشتنکتهبعدیکهبایددرتعمیرکولرگازیکهمرتباخاموشوروشنمیشوددرنظرگرفتبررسازیوتعمیربردکولرگازیمیباشد. بردکولرگازیمرکزفرماندهیکولراست. آنهابادریافتاطلاعاتباعثمیشوندکهکولردروضعیتهایمختلفکارکند. اگراینبردآسیبدیدهباشدویابهدلیلعمرطولانیفرسودهشدهباشدمرتبااطلاعاات نادرستبهدستگاهمیدهدکهیکیازآنهاخاموشکردنکولرمی باشد.

اغلببردهاقابلتعمیرهستند. برایتعمیربردکولرگازیبایدحتماازمتخصصینصاحبصلاحیتبهرهبگیرید. هربردازیکسریمدارتشکیلشدهکهدقتدرتعمیربردکولرویاشناختتعمیراتهرگونهبردکولرگازیاهمیتفراوانیدرسلامتآنوعمردوبارهبردکولرگازیدارد.

 • خرابشدنکمپرسورکولرگازی

برایاینکهکولرگازیشروعبهفعالیتکندکمپرسوربایداستارتکند. اگربلافاصلهپسازاینکهکولرراروشنکردیدباصداییمواجهشدیدویابدونصداودرعرضچندثانیهکولرخاموششداحتمالداردکمپرسورجامکردهباشدویاگریپاژکردهباشد. دراینحالتکمپرسورنمیتواندکارکندوبلافاصلهباعثخاموششدنکولرگازیمیشود.

برایرفع علتخاموششدنکولرگازی وتعمیرکمپرسورکولرگازیهمتنهاباشناختعاملاینعیبممکناست. متخصصتعمیرکولرگازیاولیناقدامیکهبایدانجامدهددلیلجامبودنویاگریپاژکردنکمپرسوراست. بایدبا علمبهاینموضوعپیببردکهکارکردطولانیمدتکمپرسوروعمرزیادآنباعثشدهتاجامکند. متاسفانهبسیاریازافرادنابلدوغیرحرفهایبلافاصلهوبدونبررسیدلیلگریپاژویاجامکردنکمپرسوربلافاصلهمشکلراگردنعمرطولانیآنمیاندازند.

 

باشناختدلیلبهراحتیمیتوانافدامبهتعمیرکمپرسورکولرگازیکرد. پسبهیادداشتهباشیدبهراحتینبایدکمپرسورتعیوضشود.

وقتیکمپرسورخرابشودیعنیجامکندویاگریپاژکندبهاصطلاحمتخصصینتعمیرکولرگازیآمپرکشیمیکند. اینآمپرکشیویاخرابیکمپرسوردلایلیزیادیدارد . ازآنجملهمیتوانبهخرابشدنویاسوختنخازنراهانداز،کمبودنظرفیتنامیخازناستفادهشده،مشکلاتمکانیکیکمپرسور،کمبودنبرقورودیبهکولرگازی،استفادهازسیمنامناسببرایلولهکشیویاطولانیبودنسیمکشی،ضربهخوردنکمپرسورو ... رانامبرد.

برایتعمیرکمپرسورکولرگازیابتدابایدهمهعواملبررسیشودوبعدابارفعایرادکمپرسور بایدعاملبهوجودآورندهاینعیبنیزمرتفعشود.

 • نیمسوزشدنموتورکمپرسورویاموتورفنکولرگازی

برایچهارمین دلیلخاموششدنکولرگازی بهنیمسوزشدنموتورکمپرسوراشارهمیکنیم.البتهاغلباینموضوعدیدهنمیشودمگراینکهعمرطولانیکولرداشتهباشد. موتورکمپرسوراگرنیمسوزشدهباشدتوانلازمبرایکارکردنطولانیمدترانداردوپسازپندلحظهکارکردنخاموشمیشود. البتهگاهاخودموتورهمعیبندارد. برایتعمیرموتورکمپرسورکولرگازیبایدابتدامسیرگردشگازوسلامترلهراهمبررسیکردکهاگرغیبازایندوباشدهمرویموتورکمپرسورتاثیرخواهدگذاشت.

موتورفنهماگرکارنکندباعثداغشدنموتورکمپرسوروقطعکارکردآنمیشود.

 • ترموستاتخراباست

ترموستاتوظیفهتنظیمدمایمحیطواعلامروشنوخاموشکردنکولرگازیبهبردرادارد. ترموستاتهااگرخرابشوندبهاصلاحکولرگازیتعادلخاصیدیگرندارد. مثلاتفاوتینداردشماچقدرمیزانخنکیرابهکولربدهید. درهرصورتممکناستخیلیزودفرمانتوقفوخاموششدنکولررابدهد.

بنابراینبرایعیبیابیکولرگازیکهمرتباخاموشمیشودیکیازقطعاتیکهبایدحتمابررسیشودترموستاتاست. کارشناستعمیرکولرگازیبااستفادهازیکترموستات سالمویابواسطهیکآمپرمترمیتواندسلامتترموستاترابررسیکند. اگرترموستاتخراببودبایداقدامبهتعویضترموستاتک.لرگازی شودزیراقابلتعمیرنیستولیاگرترموستاتسالمبودباید سیمهایرابطیکهترموستاترابهکمپرسورمتصلمیکنندبررسیشود.

 • گرفتگیمسیرجریانگاز

کولرهایگازیبااستفادهازگازموجوددرکمپرسورسرماتولیدمیکنند. اگربلافاصلهباروشنکردنکولرصداییمیآیدوکولرمتوقفمیشوداحتمالداردکهمسیرگازبهدلایلیگرفتهباشد. مثلااحتمالاینکهلولههایرابطبراثربرخوردباجسمیسختلهشدهباشندوجوددارد

 • خراببودنرلهاستارت

اغلبیکیازاولینقسمتهاییکهدرتعمیرکولرگازیکهخاموشمیشودتستمیکنندرلهاستارتاست. برایاینکار شستیاورلودرایکفشارکوچکمیدهندورهامیکنند. اگررلهخرابباشدکمپرسوربهکارمیافتدودیگرخاموشنمیشود. برایتعمیررلهاستارتکولرگازیتنهابایدآنرابانمونهمشابهتعویضکنید.

 • خرابشدناورلود

اورلوداگرحساسشودحتیبهجریانعادیموتورهمواکنشنشانمیدهدوکمپرسورراازکارمیاندازد. برایاطمینانازمشکلاورلودبایدباقراردادنآمپرمتردرمدار،اورلودازجریانخارجشود. دراینحالتکمپرسوربدونمشکلکارخواهدکرد. درنتیجهاولودبایدتعویضشود.

تعمیروتعویضاورلودتنهابایدتوسطمتخصصتعمیرکولرگازیانجامشودزیرابرایتعمیراورلودکولرگازیبایدموتورازکولرخارجوپسازتعویضاورلوددوبارهسیمپیچیشودوکولرشارژمجددشود.

خرابیخازنراهانداز،نصببد،قرارگرفتنپنلخارجیدرمنطقهنامناسب،کثیفشدنبیشازاندازهفیلتر، اتصالبدنهوچندینوچندعاملدیگرهممیتواندازدلایلیخاموششدنکولرگازیباشد .

 

 

 

 • اتصالدرسیستمبرقکشیخانهویااتصالاتبرقیکولرگازی

اولینموردیکهبهعنوان دلیلخاموششدنکولرگازی میتوانبهآناشارهکردمشکلدراتصالاتاست.تشخیصبهموقعاینموضوعاهمیتبسیارزیادیدارد. چهعیبازسیستمسیمکشیخانهباشدویاازاتصالاتبرقیخودکولرگازیباشداگربهموقعتشخیصدادهنشودمیتواندجبرانناپذیرشود.

دلیلخاموششدنکولرگازی

کولرهایگازیبه 220 ولتبرقنیازدارندتاراهاندازیوبهخوبیکارکنند. اگربهدلیلاتصالدرسیستمسیمکشیخانهاینتناوبولتاژبهوجودبیایدهرباربردفرمانتوقفکولرگازیراخواهدداد.

دیگر علتخاموششدنکولرگازی اتصالاتدرونخودکولرگازیاستکهاگربهمیزانموثربرقدریافتنکنندکهمیتواندبهدلیلقطعاتصال،اتصالناکافی،برقدزدی،خرابشدنخازنو ... میباشدکهبایدتعمیرکارکولرگازیاینمشکلرابابررسیمیزانبرقورودیبهکولرگازیوآمپرهریکازاجزاالکترونیکیکولرگازیبررسیکند.

برایاینکارنیازبهیکمولتیمتروآمپرمترمیباشد.

اماتوجهبهایننکتههمبایدداشتهباشیدکهبراساستخصصوتجربهکارشناسانمادرشرکتتعمیرلوازمخانگیآی.پیامدادیکیازشایعتریندلایلافتولتاژکولرهایگازیودرواقع دلیلخاموششدنکولرگازی استفادهازسیمکشیطولانیویاگرفتنبرقازسایرپریزهایمصرفیدیگراست. بهتریکسیممجزابرایک.لرگازیدرنظربگیریدودرضمندرمسیراستفادهازاینسیمهیچپریزویامصرفکنندهبرقیدیگریتعبیهنکنید.

 • خرابشدنبردکولرگازی

ازدیگر علتخاموششدنکولرگازی میتوانبهمعیوبشدنبردآناشارهکرد.اگرسیسمکشیکولرگازیمشکلنداشتنکتهبعدیکهبایددرتعمیرکولرگازیکهمرتباخاموشوروشنمیشوددرنظرگرفتبررسازیوتعمیربردکولرگازیمیباشد. بردکولرگازیمرکزفرماندهیکولراست. آنهابادریافتاطلاعاتباعثمیشوندکهکولردروضعیتهایمختلفکارکند. اگراینبردآسیبدیدهباشدویابهدلیلعمرطولانیفرسودهشدهباشدمرتبااطلاعاات نادرستبهدستگاهمیدهدکهیکیازآنهاخاموشکردنکولرمی باشد.

اغلببردهاقابلتعمیرهستند. برایتعمیربردکولرگازیبایدحتماازمتخصصینصاحبصلاحیتبهرهبگیرید. هربردازیکسریمدارتشکیلشدهکهدقتدرتعمیربردکولرویاشناختتعمیراتهرگونهبردکولرگازیاهمیتفراوانیدرسلامتآنوعمردوبارهبردکولرگازیدارد.

 • خرابشدنکمپرسورکولرگازی

سومین دلیلخاموششدنکولرگازی خرابشدنکمپرسوردستگاهاست.برایاینکهکولرگازیشروعبهفعالیتکندکمپرسوربایداستارتکند. اگربلافاصلهپسازاینکهکولرراروشنکردیدباصداییمواجهشدیدویابدونصداودرعرضچندثانیهکولرخاموششداحتمالداردکمپرسورجامکردهباشدویاگریپاژکردهباشد. دراینحالتکمپرسورنمیتواندکارکندوبلافاصلهباعثخاموششدنکولرگازیمیشود.

برایرفع علتخاموششدنکولرگازی وتعمیرکمپرسورکولرگازیهمتنهاباشناختعاملاینعیبممکناست. متخصصتعمیرکولرگازیاولیناقدامیکهبایدانجامدهددلیلجامبودنویاگریپاژکردنکمپرسوراست. بایدبا علمبهاینموضوعپیببردکهکارکردطولانیمدتکمپرسوروعمرزیادآنباعثشدهتاجامکند. متاسفانهبسیاریازافرادنابلدوغیرحرفهایبلافاصلهوبدونبررسیدلیلگریپاژویاجامکردنکمپرسوربلافاصلهمشکلراگردنعمرطولانیآنمیاندازند.

دلیلخاموششدنکولرگازی

باشناختدلیلبهراحتیمیتوانافدامبهتعمیرکمپرسورکولرگازیکرد. پسبهیادداشتهباشیدبهراحتینبایدکمپرسورتعیوضشود.

وقتیکمپرسورخرابشودیعنیجامکندویاگریپاژکندبهاصطلاحمتخصصینتعمیرکولرگازیآمپرکشیمیکند. اینآمپرکشیویاخرابیکمپرسوردلایلیزیادیدارد . ازآنجملهمیتوانبهخرابشدنویاسوختنخازنراهانداز،کمبودنظرفیتنامیخازناستفادهشده،مشکلاتمکانیکیکمپرسور،کمبودنبرقورودیبهکولرگازی،استفادهازسیمنامناسببرایلولهکشیویاطولانیبودنسیمکشی،ضربهخوردنکمپرسورو ... رانامبرد.

برایتعمیرکمپرسورکولرگازیابتدابایدهمهعواملبررسیشودوبعدابارفعایرادکمپرسور بایدعاملبهوجودآورندهاینعیبنیزمرتفعشود.

 • نیمسوزشدنموتورکمپرسورویاموتورفنکولرگازی

برایچهارمین دلیلخاموششدنکولرگازی بهنیمسوزشدنموتورکمپرسوراشارهمیکنیم.البتهاغلباینموضوعدیدهنمیشودمگراینکهعمرطولانیکولرداشتهباشد. موتورکمپرسوراگرنیمسوزشدهباشدتوانلازمبرایکارکردنطولانیمدترانداردوپسازپندلحظهکارکردنخاموشمیشود. البتهگاهاخودموتورهمعیبندارد. برایتعمیرموتورکمپرسورکولرگازیبایدابتدامسیرگردشگازوسلامترلهراهمبررسیکردکهاگرغیبازایندوباشدهمرویموتورکمپرسورتاثیرخواهدگذاشت.

موتورفنهماگرکارنکندباعثداغشدنموتورکمپرسوروقطعکارکردآنمیشود.

 • ترموستاتخراباست

ترموستاتخرابپنجمین علتخاموششدنکولرگازی است.ترموستاتوظیفهتنظیمدمایمحیطواعلامروشنوخاموشکردنکولرگازیبهبردرادارد. ترموستاتهااگرخرابشوندبهاصلاحکولرگازیتعادلخاصیدیگرندارد. مثلاتفاوتینداردشماچقدرمیزانخنکیرابهکولربدهید. درهرصورتممکناستخیلیزودفرمانتوقفوخاموششدنکولررابدهد.

بنابراینبرایعیبیابیکولرگازیکهمرتباخاموشمیشودیکیازقطعاتیکهبایدحتمابررسیشودترموستاتاست. کارشناستعمیرکولرگازیبااستفادهازیکترموستات سالمویابواسطهیکآمپرمترمیتواندسلامتترموستاترابررسیکند. اگرترموستاتخراببودبایداقدامبهتعویضترموستاتک.لرگازی شودزیراقابلتعمیرنیستولیاگرترموستاتسالمبودباید سیمهایرابطیکهترموستاترابهکمپرسورمتصلمیکنندبررسیشود.

 • گرفتگیمسیرجریانگاز

دلیلخاموششدنکولرگازی :ولرهایگازیبااستفادهازگازموجوددرکمپرسورسرماتولیدمیکنند. اگربلافاصلهباروشنکردنکولرصداییمیآیدوکولرمتوقفمیشوداحتمالداردکهمسیرگازبهدلایلیگرفتهباشد. مثلااحتمالاینکهلولههایرابطبراثربرخوردباجسمیسختلهشدهباشندوجوددارد

 • خراببودنرلهاستارت

دلیلخاموششدنکولرگازی :اغلبیکیازاولینقسمتهاییکهدرتعمیرکولرگازیکهخاموشمیشودتستمیکنندرلهاستارتاست. برایاینکار شستیاورلودرایکفشارکوچکمیدهندورهامیکنند. اگررلهخرابباشدکمپرسوربهکارمیافتدودیگرخاموشنمیشود. برایتعمیررلهاستارتکولرگازیتنهابایدآنرابانمونهمشابهتعویضکنید.

 • خرابشدناورلود

دلیلخاموششدنکولرگازی :اورلوداگرحساسشودحتیبهجریانعادیموتورهمواکنشنشانمیدهدوکمپرسورراازکارمیاندازد. برایاطمینانازمشکلاورلودبایدباقراردادنآمپرمتردرمدار،اورلودازجریانخارجشود. دراینحالتکمپرسوربدونمشکلکارخواهدکرد. درنتیجهاولودبایدتعویضشود.

تعمیروتعویضاورلودتنهابایدتوسطمتخصصتعمیرکولرگازیانجامشودزیرابرایتعمیراورلودکولرگازیبایدموتورازکولرخارجوپسازتعویضاورلوددوبارهسیمپیچیشودوکولرشارژمجددشود.

خرابیخازنراهانداز،نصببد،قرارگرفتنپنلخارجیدرمنطقهنامناسب،کثیفشدنبیشازاندازهفیلتر، اتصالبدنهوچندینوچندعاملدیگرهممیتواندازدلایلیخاموششدنکولرگازیباشد .

 :: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

  گاهی شما نیز با این مشکل مواجه شده اید که کولر گازی باد گرم می زند و خنک کنندگی سابق را ندارد، در این مطلب دلایل این که چرا کولر گازی باد گرم می زند را بررسی می کنیم.

 

کولر گازی برنامه سرویس و نگهداری نداشته است:

یکی از عمده ترین دلایلی که باعث می شود کولر ها خراب شوند و در واقع یک پاسخ برای سوال چرا کولر گازی باد گرم میزند نداشتن برنامه بازدید دوره ای از کولر گازی است. برخی از افراد خیال می کنند همین که کولر گازی را نصب کنند کفایت می کند و باید هر بار به راحتی از آن بدون نگرانی استفاده کنند  این در حالی است که قبلا همه ما به یاد داریم که برای راه اندازی کولر های آبی حتما قبل از شروع کار انها با استفاده از روغن کاری موتور کولر و شستشو و یک آچار کشی حسابی کولر را برای استفاده در فصل گرما آماده می کردیم ولی این تفکر برای کولر های گازی کمتر دیده می شود در صورتیکه نیاز اولیه سلامت و کارکرد مناسب این کولر ها هم داشتن یک برنامه سرویس و نگهداری سالیانه می باشد.

وقتی به موقع کار بازدید و سرویس دوره ای کولر گازی انجام نشود گرد و غبار بر روی تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی کولر می نشیند و باعث می شود دقت عملکرد آنها پایین بیاید.

 

گرفتگی فیلتر هوا یکی از دلایل باد گرم کولر گازی

پاسخی دیگر برای اینکه چرا کولر گازی باد گرم میزند و یکی دیگر از دلایل گرم بودن باد کولر گازی کثیف شدن و گرفتگی فیلتر هوای کولر گازی با انواع گرد و غبار  می باشد. اگر فیلتر های کولر گازی کثیف شده باشند جریان هوا کند و کم می شود ،این گرفتگی باعث خواهد شد تا کویل های خنک کننده جریان هوا برفک بزنند  و این برفک ها  مسیر جریان هوا را بیشتر مسدود کنند. وقتی جریان باد به راحتی در مسیر کویل های خنک کننده حرکن نکند باد خروجی دستگاه کم و گرم می باشد. در این مواقع برای تعمیر کولر گازی باید اقدام به تعویض فیلتر کولر گازی و یا شستشوی ان با برس و کمی سرکه و آب و یا محلول مایع شستشو بکنید.

فن یا موتور فن سوخته است

فن یا موتور فن سوخته پاسخی برای اینکه چرا کولر گازی باد گرم میزند :در این حالت اگر فن کار نکند اصلا بادی در کار نیست و یا قطعی سیم دارد. با بررسی کارشناس تعمیر کولر گازی اگر عیب از فن بود در صورتیکه مشکل برقی باشد مرتفع و در غیر اینصورت باید فن و تعویض شود.

 

کولر گاز ندارد

معمولا پس از مدتی کار کردن کمپرسور کولر گازی نیاز به شارژ گاز دارد. اگر این اتفاق نیافتد طبیعی است که خنک کنندگی دستگاه کم می شود زیرا کولر های گازی با استفاده از این گاز خنک می شوند.بنابراین این سوال پیش می آید که چرا کولر گازی باد گرم میزند .

البته همیشه دلیل خالی شدن گاز کارکرد طولانی مدت آن نیست، گاهی مسیر گاز دچار نشتی شده که باید به دقت بررسی و نشتی در ابتدا تعمیر شود  و سپس اقدام به شارژ گار کولر بشود.

برای شارژ کولر گازی حتما از گاز مناسب و توسط کارشناسان مطمئن و با تجربه این کار را انجام دهید.

خرابی کمپرسور

کمپرسور به دلایل مختلفی می تواند خراب  شود و این خرابی انواع مختلفی دارد ، مثلا پیچ پروانه خنک کننده هرز شده باشد، رله خراب شده باشد، جریان برقی که دریافت می کند کم باشد و ... ولی هر آنچه که هست تاثیر این خرابی در گرم شدن باد کولر خود را نشان می دهد. بررسی دقیق مشکل کمپرسور یک موضوع بسیار حرفه ای است. از آنجایی که تعمیر کمپرسور کولر گازی عموما امکان کمی دارد اگر عیب از خود کمپرسور بود باید تعویض شود و هزینه زیادی دارد بنابراین توصیه می شود این کار را کارشناسان انجام دهند تا حتی المقدور بتوانید آن را تعمیر کنید.

ولوم ترموستات ایراد دارد

گاهی میزان درجه دمایی که به ترموستات می دهید مناسب نیست. در این حالت ولوم خراب است و دمایی را که شما تنظیم می کنیم در واقع دمای مورد نظر کولر و خنکای مورد نظر شما نیست زیرا ولوم اشتباه می کند بنابراین این سوال پیش می آید که چرا کولر گازی باد گرم میزند . این مشکل دو جنبه دارد . یا خود ولوم خراب است و یا ترموستات ایراد دارد که مشکل احتمالا از سیم های رابط ترموستات باشد.

کارشناس عیب یابی و تعمیر کولر گازی باید قبل از مراجعه به کمپرسور ترموستات و اتصالات و سیم های آن را بررسی کند تا در صورت خرابی ولوم و یا ترموستات ان را تعمیر و یا تعویض کند.

 

اوپراتور برفک زده

چرا کولر گازی باد گرم میزند اپراتور برفک زده و معیوب پاسخ داد .را میتوان با خرابی کلید چند حالته ، خراب بودن فن ، هرز شدن پروانه اواپراتور، پاره شدن تسمه پروانه، بسته بودن ورودی هوا و ... همه می تواند دلیل یخ زدن اواپراتور و خنک نکردن کولر باشد.

ابتدا باید کلید چند حالته تست شود اگر کلید چند حالته سالم بود باید فن بررسی شود . خراب بودن پروانه اواپراتور یک نشانه کلیدی دیگر هم دارد. اگر باد خروجی کولر گرم بود و  صدای کولر هم زیاد شده باشد نشان از خرابی پروانه دارد . خرابی و پاره شدن تسمه هم تنها در مدل هایی اتفاق می افتد که دارای تسمه باشند و اغلب قدیمی تر هستند.

 

ورودی هوای کولر گرفته

این مشکل یا به دلیل تعمیرات کولر گازی و یا تعمیرات ساختمان به وجود می آید و موجب ایجاد این سوال که چرا کولر گازی باد گرم میزند میشود . معمولا ضربه و یا فشاری باعث له شدن لوله مسی تامین هوا می شود. این له شدگی گاهی هم با سوراخ شدن و یا شکستن لوله همراه است. . وقتی لوله ها سوراخ شوند و یا بشکنند ذرات ساختمانی و خاک لوله را مسدود می کنند و عدم ورود و تامین هوا باعث می شود باد خروجی از کولر کیفیت لازم را نداشته باشد.

 

اورلود خراب است

اورلود بخصوص به دلیل اینکه اغلب در داخل کمپرسور است کاری تخصصی است و باید تعمیر اولود کولر گازی را حتما به متخصص بسپارید. زیرا باید پوسته کمپرسور پاره شود و اورلود خارج شود و تعمیر شود. البته همه مدل ها هم اینگونه نیستند و برخی از انها اورلود را در دسترس قرار می دهند.

 :: برچسب‌ها: علت باد گرم کولر گازی , چرا کولر گازی باد گرم می زند ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

ترموستات کولر گازی یکی از قطعاتی است که در کولر گازی ضروری است. خراب بودن این قطعه می تواند به سایر قطعات نظیر کمپرسور آسیب جدی وارد کند. وظیفه این قطعه و تست آن را در این جا بررسی کرده ایم.

 

ترموستات کولر گازی چیست

ترموستات  نیز کار قطع و وصل شدن جریان برق (متعادل نگه داشتن دمای کولر گازی) را به کمپرسور انجام می‌دهد. به طوری که وقتی دمای کولر گازی بالا آمد با وصل شدن جریان برق کمپرسور شروع به کار می‌کند و دمای محیط را خنک می‌کند و وقتی دما پایین آمد  جریان برق را از کمپرسور قطع می‌کند.

 

نحوه عملکرد ترموستات کولر گازی

كنترل كننده الكتريكي خودكار است براي تنظيم دما در فضاي بسته، معمولاً آن را به دستگاه هاي گرم يا سرد ساز متصل مي كنند; تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضا را در دماي تنظيم شده ثابت نگه دارد. هنگامي كه دما به نقطه تنظيم برسد، ترموستات مدار برقي دستگاه را قطع مي كند و وقتي دما ۳ الي ۵ درجه از نقطه تنظيم پايين تر رود، دوباره مدار را وصل مي كند و دستگاه روشن مي شود.

در کولر گازی ترموستات با کمپرسور به طور سری در مدار قرار می گیرد و با قطع ترموستات کمپرسور نیز خاموش می شود. قطع و وصل ترموستات بر اساس انقباض و انبساط گاز دورن لوله مویی ترموستات (ناشی از درجه حرارت اواپراتور ) به وجود می آید.

با کاهش درجه حرارت گاز منقبض و ترموستات قطع می شود و بر عکس با افزایش درجه حرارت گاز منبسط و ترموستات وصل می شود.اگر گاز درون لوله مویی ترموستات خارج شود دیگر ترموستات عمل نمی کند و کلید ان به حالت قطع خواهد بود. در چنین حالتی ترموستات کولر گازی غیرقابل استفاده است و باید تعویض شود.

نحوه تست ترموستات کولر گازی به روش گام به گام

دقت داشته باشید هنگامی که مشکلی برای یک دستگاه ایجاد می شود عوامل گوناگون بررسی کنید تا بهتر و دقیقتر بتوانید عیب دستگاه را برطرف کنید.

لازم به ذکر است که قبل از ترموستات حتما کمپرسور دستگاه را بررسی کنید چون معمولا یک دلیل باعث خرابی دستگاه نمی شود و لازم است از جهت مختلف بررسی شود.

ابزار و وسایل مورد نیاز : اهم متر،ظرف محتوی یخ خرد شده،ترموستات بالای صفر،ترموستات زیر صفر.

گام اول : لوله مویی ترموستات را بررسی کنید که دارای بریدگی و یا شکستگی که باعث خارج شدن گاز درون ان می شود نباشد.

گام دوم : ترموستات را کاملا برخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

گام سوم: سلکتور اهم مولتی متر را بر روی اهم قرار دهید و سیم ای رابط آن را به فیش اتصالی ترموستات وصل کنیدوبایستی ترموستات در حالت وصل باشد و عقربه های اهم متر منحرف گردد.

گام چهارم: بالب ترموستات را درون ظرف یخ قرار دهید پس از مدتی باید ترموستات قطع گند و انحراف عقربه ی اهم متر نیز قطع شود.

گام پنجم : ترموستات را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید .در صورت سالم بودن بایستی وصل گردد و مجددا عقربه های اهم متر منحرف شود.

تذکر : آزمایش را در محیط با درجه حرارت ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد انجام دهید.

نکته : مراحل بالا مربوط به ترموستات دستگاه های بالای صفر بود در صورتی که بخواهید ترموستات دستگاه های زیر صفر را تست کنید چون درجه حرارت قطع این نوع ترموستات ها زیر صفر است نمی توان از یخ به عنوان عامل تحریک کننده و قطع کننده ی ترموستات استفاده کرد.برای انجام این آزمایش باید بالب ترموستات به اواپراتور یک دستگاه تبرید زیر صفر در حال کار متصل نمود و مراحل ذکر شده را در مرحله اول را انجام داد.این نوع ترموستات ها در درجه حرارت محیط بایستی به حالت وصل باشند و عقربه ی اهم متر منحرف گردد در غیر این صورت ترموستات خراب و غیر قابل استفاده است.:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

تعمیر کولر گازی زمانی که با ایراداتی نظیر خنک نکردن کولر گازی ، خاموش شدن ناگهانی آن ، سر و صدای زیاد کولر گازی هنگام کار ، پریدن فیوز هنگام روشن کردن کولر و ... مواجه می شوید ، ضروری خواهید بود. بهتر است که پس از مشاهده هر گونه ایرادی در عملکرد کولر در صورت نداشتن تخصص در زمینه تعمیر کولر گازی با تعمیرگاه های و مراکز مجاز سرویس و تعمیر کولر گازی تماس بگیرید.

 

خدمات در زمینه تعمیر کولرگازی شامل موارد زیر می شود:

1-     تعمیر برد کولر گازی

2-     تعمیر کمپرسور کولر گازی

3-    تعویض کمپروسور کولر گازی

4-    تعمیر و یا تعویض موتور فن کولرگازی و... می باشد.

در تعمیر کولر گازی استفاده از قطعات اصلی و نیروی متخصص بسیار اهمیت دارد در غیر این صورت برای شما در طول زمان هزینه بسیاری می آورد و از کیفیت کولرگازی یا اسپلیت شما کاسته می شود.

پس دقت داشته باشید که تعمیرات خود رابه دست نیروی متخصص در این زمینه سپرده تا کیفیت کار را تجربه کنید.

خدمات تعمیرات کولرگازی شامل بخش های بسیاری می شود که در ذیل به بعضی از آنها اشاره شده تا آگاهی شما مشتری عزیز نسبت به آن افزایش یابد.

تعمیر و تعویض کمپرسور کولر گازی:

پس از اینکه تعمیرکار کولر تشخیص سوختگی کمپرسور را داد حال باید به تعویض کمپرسور اقدام کرد  اینکار امری کاملا تخصصی بوده و باید اصولی انجام شود زیرا در صورت غیراصولی بودن پسامدهایی همچون تولید صدای کمپرسور و یا کوتاه شدن عمر دستگاه و بازدهی کم دستگاه را دارد.

شما باید در انتخاب تعمیرکار کولرگازی دقت فرمایید

 کمک گرفتن از تکنسین هایی کاردان و با تجربه در خصوص (تعمیر کولرگازی و سرویس کولرگازی و نصب کولرگازی) این امکان را به شما میدهد تا تعمیر کولرگازی شما به نحو احسن انجام شود برای تعویض کمپرسور به ابزارهای گوناگونی احتیاج می باشد که تعمیرکار همراه خود باید داشته باشد و در ابتدا پس از خالی کردن گاز داخل دستگاه و قطع کردن برق دستگاه سپس باید سراغ جداسازی کمپرسور بروند و با شعله هوا گاز و داغ کردن اتصالات باید لوله های ارتباطی دستگاه را جدا سازند و موتور را جدا کنند و سپس موتور جدید را در سرجای خود قراردهند و اتصالات جداشده را به آن متصل کنند و جوش دهند توجه داشته باشید که در تعویض کمپرسور نباید کمپرسور جدیدبیش از حد داغ شود و باید با دستمال مرطوب مرتب خنک شود تا به موتور صدمه ای وارد نشود و پس از جوش کامل باید  با گاز ازت شتشو شود و بعد از ان توسط وکیوم هوایی داخل خارج شود و بعد از تمام این کارها نوبت به شارژ گاز دستگاه می رسد که باید به مقدار لازم کولر گازی شما شارژ گاز شود.

تعمیر و یا تعویض برد پنل:

در صورتی که برد پنل کولرگازی شما قدرت دستور دادن به کمپرسور و یا موتور فن را دارا نباشد و ارور دهد و به تشخیص تعمیرکار کولرگازی معیوب باشد احتیاج به تعمیر و یا تعویض دارد. در این صورت ابتدا تعمیرکار قاب دستگاه را باز کرده و سپس برد دستگاه را با دقت جدا کرده و برای تعمیر به کارگاه می برد و پس از تست های انجام شده مشخص می شود که برد دستگاه قابل تعمیر می باشد و یا خیر. اگر برد قابل تعمیر باشد قطعه معیوب تعمیر می شود و برد را به پنل متصل می کنند و اگر غیر از این باشد برد اصلی دستگاه تهیه شده و بر روی کولرگازی شما نصب می شود.

 

تعمیرات کولرگازی / تعویض خازن

خازن دو صفحه موازی فلزی می باشد که در میان ان لایه ای از هوا یا عایق قرار می گیرد خازن ها انرژی الکتریکی را نگه داشته و به همراه مقاومت ها، در مدار تایمینگ استفاده میشوند.

در بعضی مواقع دلیل باد گرم زدن کولرگازی سوختگی خازن است و زمانی می توان تشخیص داد که پنل دستور را به کمپرسور ارسال کند ولی کمپرسور استارت نکند در این زمان 2 حالت وجود دارد که یا خازن سوخته است و یا خود کمپرسور. تشخیص این امر کاملاً تخصصی بوده و توسط تعمیر کار کولر گازی انجام می شود و در صورت معیوب بودن خازن پس از تعویض آن کمپرسور به راه می افتد.

تعویض موتورفن کمپرسور

زمانی که موتور فن کمپرسور سوخته باشد باید برای تعویض موتور فن و یا تعمیر ان اقدام کرد  برای تعویض موتور فن ابتدا باید قاب کمپرسور باز شود و پس از قطع برق و جداسازی سیم های ارتباطی فن را از دستگاه جدا سازیم و موتور فن جدید را جایگزین آن کنیم.

 

بادگرم زدن کولرگازی

بادگرم آمدن از کولرگازی زمانی که آن را در حالت سرما روشن می کنیم چند دلیل دارد که در زیر دلایل آن را ذکر می کنیم:

1-   کم شدن گاز دستگاه

2-     سوختگی خازن کمپرسور

3-     خرابی برد پنل و یا برد کمپرسور

4-     از کار افتادن کمپرسور دستگاه

در صورت مشاهده باد گرم از کولرگازی حتما با تعمیرگاه مجاز کولرگازی تماس حاصل فرمایید تا بدرتی مشکل کولرگازی شما را تشخیص دهند.

 

شیر برقی چیست و در کولر های گازی چه نقشی دارد

در دستگاه های کولر گازی سرد و گرم برای تغییر حالت دستگاه از گرمایش به سرمایش ویا بالعکس از دستگاه بر عکس کننده ای استفاده میکنند که به ان شیر برقی گفته میشود وقتی شما با کنترل دستگاه دستور تغییر حالت دستگاه را میدهید این شیر جریان گاز رفت و برگشت شمارا تغییر داده و گاز گرم را به جای هدایت به کندانسور به سمت پنل هدایت میکنند و گاز سرد را به سمت کندانسور هدایت میکند.

علل خرابی شیر برقی

بالا رفتن بیش از حد دمای کندانسور باعث از بین رفتن بوش های پلاستیکی در شیر برقی شده و در عملکرد ان اختلال ایجاد میکنند در این حالت ممکن است دستگاه قادر به تغییر حالت نبوده و نتواند دستگاه را از سرمایش به گرمایش یا بالعکس تغییر بدهد در برخی مواقع هم ممکن است که شیر برقی کاملان مسیر گاز را مسدود کرده و دستگاه را کلا غیر قابل استفاده نماید.

از دیگر علل خرابی شیر برق : قطعات شکسته مانند لولاها یا اهرم ها ممکن است باعث خرابی شیر برقی شود ویا همچنین تکرار  زیاد قطع و وصل شیر برقی موجب داغ شدن آن  سوختن سیم پیچ میشود

تشخیص این مشکلات را توسط تکنسین کاردان انجام دهید تا از بروز مشکلی دیگر و صرف هزینه اضافی جلوگیری کنید

در فصل زمستان یکی از مشکلاتی که ممکن است بوجود اید این است که اگر شیر برقی نتواند در زمان مناسب سیکل را برعکس کند هوای سرد خارج میشود و چون هوای بیرون نیز سرد میباشد امکان این وجود دارد که کولرگازی یخ ببندد.

تعمیر شیر برقی کولرهای گازی

شیر های برقی عملا غیر قابل تعمیر بوده و در صورت بروز اشکال در انها باید تعویض گردند که برای این کار شما نیاز به دستگاه هوا گاز دارید تا شیر  برقی را از محل اتصال به دستگاه جدا کرده و شیر برقی جدید را نصب کنید در هنگام نصب شیر برقی جدید توجه داشته باشید که حتما باید هر چند لحظه یکبار به وسیله دستمال خیس انرا خنک کنید تا از اب شدن مجدد بوش های پلاستیکی جلوگیری کنند حتما به این موضوع توجه داشته باشید که این کار باید توسط سرویسکار متخصص کولر گازی انجام گردد در برخی مواقع ممکن است دستگاه شما از محل اتصال شیر برقی به کولر گازی نشتی گاز داشته باشد که ان هم باید توسط تعمیر کار متخصص کولر گازی باز بینی و تعمیر شود تعمیرکار کولر گازی

 

در این قسمت میخواهیم در ارتباط با خازن های دستگاه های کولر گازی برای شما بیشتر توضیح دهیم.

در کولر های گازی معمولا 3 عدد خازن وجود دارد که عبارتند از:

1.خازن کمپرسور

2.خازن فن کندانسور

3.خازن فن پنل

بهترین روش برای اطمینان حاصل کردن از خرابی خازن تعویض ان با یک خازن دیگر است که از سالم بودن ان اطمینان داریم.

روش دیگر استفاده از اهم متر است به این ترتیب که دو سر سیم های اهم متر را به پایه های خازن وصل میکنیم اگر عقربه اهم متر به سرعت بالا رفته وبه ارامی تا وسط برگشت واز وسط به پایین را به کندی بازگشت نشان دهنده سالم بودن خازن است اما اگر غیر از این اتفاق رخ داد خازن معیوب است و باید تعویض شود در برخی موارد شکل ظاهری خازن های معیوب هم تغییر میکنند که ان هم نشان دهنده معیوب بودن خازن است.

اما برویم سراغ این که اصلا خازن چیست و کار ان در کولر گازی چیست؟

خازن از دو صفحه فلزی روبه روی هم تشکیل شده که ما بین انها را یا هوا ویا عایق است. کار خازن ذخیره انرژی الکتریکی درون خود است تا در مواقع نیاز انرا در مدار برگرداند مواقی که موتور ها میخواهند استارت کنند نیاز به انرژی الکتریکی بیشتری دارند که خازن برایشان تامین میکنند پس در نتیجه زمانی که خازن دستگاه شما خراب شده باشد موتور الکتریکی دستگاه شما استارت نمیکند به همین دلیل تعمیرکاران کولر گازی زمانی که موتور های دستگاه شما کار نمیکنند اولین چیزی که به ان مشکوک میشوند خازن است که در اکثر مواقع با تعویض ان مشکل بر طرف میشود.

حتما این نکته را به یاد داشته باشید که تعویض خازن باید توسط تعمیر کارن مجاز و دوره دیده ی ماهر کولر گازی انجام گردد.

دلایل خرابی خازن دستگاه های کولر گازی چیست؟

1.نوسانات برق میتواند باعث از کار افتادن (خرابی) خازن دستگاه کولر گازی شما شوند.

2.تعویض خازن توسط تعمیر کار نا وارد و کم تجربه میتواند باعث سوختن خازن و یا کمپرسور کولر گازی شما شود زیرا انتخاب صحیح ظرفیت خازن مهمترین نکته در تعویض ان است پس حتما این امر را به سرویس کاران با تجربه و مجرب بسپارید.

3.در فصل تابستان به دلیل گرمای بیش از حد هوا کمپرسور کولر گازی شما مراتب بیشتری استارت میکند تا بتواند هوای خنک مطلوب شمارا تامین کنند در نتیجه خازن دفعات بیشتری شارژ و دشارژ میشود که این نیز از دلایل بعدی خرابی خازن است.

4.سرویس نکردن به موقع دستگاه هم دلیل بعدی از کار افتادن خازن کولر گازی شماست زیرا در صورت سرویس نکردن به موقع دستگاه به مرور زمان فشار بیشتری به کمپرسور می اید و کمپرسور مقداری از انرژی الکتریکی که دریافت میکنند را به گرما تبدیل میکنند در نتیجه دمای درون محفظه کندانسور بالا رفته و باعث خرابی خازن کولر گازی شما میشود.

این نکته را به یاد داشته باشید که با سرویس منظم و دوره ایی از هزینه های اضافی صرفه جویی کنید.

خدمات تعمیر کولر گازی در شهرهای مختلف :

تعمیر کولر گازی در اهواز

تعمیر کولر گازی در شیراز

تعمیر کولر گازی در بندرعباس

تعمیر کولر گازی در کرج

تعمیر کولر گازی در تهران

تعمیر کولر گازی در رشت

تعمیر کولر گازی در غرب تهران

تعمیر کولر گازی ستارخان

تعمیر کولر گازی شهرک غرب

تعمیر کولر گازی جردن

تعمیر کولر گازی در قم

تعمیر کولر گازی در مشهد:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

تعمیر ماشین ظرفشویی یکی از شاخه های تعمیرات لوازم منزل است . تعمیر ماشین ظرفشویی بهتر است توسط تعمیر کار متخصص انجام شود.

 

اگر ماشین ظرف شویی تان درست کار نکند، دنیا به آخر نمی رسد. اما قطعا پایان بخش یکی از دل خوشی های زندگی تان خواهد بود. از آنجا که تعمیر ماشین ظرفشویی معمولا جزء اولویت های فوری نیست، می توانید قبل از تماس با تعمیرکار، سر فرصت خودتان مشکل را پیدا و رفع کنید.

موارد زیر به شما کمک می کنند ماشین ظرفشویی تان را که درست کار نمی کند و یا اصلا کار نمی کند درست کنید. نکته: قبل از هرکاری اول پریز ماشین ظرفشویی را از برق بیرون بکشید. همچنین شیر تامین آب آن را هم ببندید. بلافاصله بعد از اینکه ماشین لباس شویی کار شستشو را تمام کرد داخل آن را باز نکنید، چون ممکن است بخش های خشک کن ظروف که در پایین هستند هنوز گرم باشند.

ماشین ظرفشویی کار نمی کند

1-اول از همه مطمئن شوید که جریان برق وصل است، درب کاملا بسته شده و کنترل هم درگیر است. اگر اتفاقی نیفتاد، به عبارت دیگر، هیچ چراغی در صفحه کنترل روشن نشد و ماشین لباس شویی هیچ علائم حیاتی از خود نشان نداد، احتمالا به این دلیل است که برق به دستگاه نمی رسد. کابل برق ماشین ظرفشویی را چک کنید. ببینید آیا بر روی خروجی آن دکمه تنظیم مجدد دارد. اگر دارد آن را فشار دهید. اما اگر ندارد و یا دوشاخه ماشین ظرفشویی مستقیما به جعبه الکتریکی وصل شده است، به دنبال وسیله دیگری در آشپزخانه که دکمه تنظیم مجدد داشته باشد بگردید و سعی کنید آنها را تنظیم مجدد کنید (درست است که کمی طول می کشد اما راحت است و ممکن است مشکل ماشین ظرفشویی را رفع کند). بررسی کنید که خود پریز برق دارد یا نه.

2 تابلو برق را بررسی کنید شاید سوئیچی قطع شده یا فیوز پریده باشد. اگر اینطور بود، سوئیچ را خاموش کنید و سپس دوباره روشن کنید و یا فیوز را عوض کنید.

3-سوئیچ ها و تایمر ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. اگر برق به ماشین ظرفشویی می رسد اما کار نمی کند، احتمالا مشکل از سوئیچ در، تایمر یا سوئیچ انتخاب (selector) است. برای حل مشکل سوئیچ در، می توانید با استفاده از یک پیچ گوشتی کمی زبانه لبه در را تنظیم کنید (برق را ماشین ظرفشویی را از تابلو برق قطع کنید). اگر مشکل در رابطه با کلید تایمر یا سوئیچ انتخاب باشد، بهتر است با یک تعمیرکار تماس بگیرید.

آب وارد ماشین ظرفشویی نمی شود

اگر ماشین ظرفشویی کار می کند اما آب در آن پر نمی کند، مشکل یا در رابطه با سیستم تامین آب است یا اینکه خیلی زود آب را تخلیه می کند.

1-اطمینان حاصل کنید که شیر آب باز است. شیر آب گرم را که معمولا زیر سینک قرار دارد بررسی کنید. با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت، آن را کاملا باز کنید. اگر دلیل پر نشدن ماشین ظرف شویی این نبود، به مرحله بعدی بروید.

2-برق ماشین ظرفشویی را قطع کنید. وقتی ماشین ظرفشویی خنک شد (به عبارت دیگر، یعنی بلافاصله بعد از تمام شدن شستشوی ماشین کار را شروع نکنید)، شناور درون ماشین ظرفشویی را پیدا کنید؛ شناور معمولا یک گنبد یا سیلندر پلاستیکی کوچک است که در داخل پایه وان، در نزدیکی جلوی ماشین نصب شده است. وقتی شناور را به بالا و پایین حرکت دهید باید یک صدا تق تق بشنوید، چون فنر آنها باعث حرمتت یک اهرم می شود. شناور را بلند و اطراف لوله شناور را تمیز کنید. بسیاری از شناورها را باید از زیر جدا کرد؛ برای این کار باید صفحۀ پایین را باز کنید. شناور را بشویید، دوباره آن را در لوله بگذارید و مطمئن شوید که آزادانه حرکت می کند.

3-یر آب گرم به دستگاه را ببندید. دریچه ورودی آب را در پشت صفحۀ جلویی کف ماشین ظرفشویی قرار دهید. شیر را جدا کنید تا توری مشخص شود. آشغال های روی توری را پاک و دوباره شیر را وصل کنید. اگر توری تمیز است، با یک تعمیرکار تماس بگیرید چون احتمالا دلیل خرابی ماشین، از شیر ورودی آب، سوئیچ فشار و یا سوئیچ تایمر یا سوئیچ انتخاب است.:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

تعمیر آبسردکن توسط تعمیرکار مربوطه نتیجه اثر بخش تری به دنبال خواهد داشت. تعمیر آبسردکن در منزل احتمالا وقت گیر و درسر آفرین خواهد بود.

 

آبسردکن سیستمی است که در یخچال فریزرها و یخچال های ساید بای ساید برای سهولت دسترسی به آب خنک در هر زمان، تعبیه شده است اما گاهی آبسردکن دچار مشکل و غیر قابل استفاده می شود و شما را نیازمند به تعمیرات یخچال می کندکه در این نوشته به طور جامع به علت خرابی آبسردکن و روش تعمیر آن می پردازیم.

 

1) موتور آبسردکن روشن نمی شود

الف) برق به آبسردکن نمی رسد:

راه حل: پریز برق و سیم های رابط یخچال و همچنین سیم پیچی ترموستات را همانطور که در راهنمای تعمیر و عیب یابی یخچال/ بخش اول توضیح داده شد بررسی می کنیم و در صورت اشکال، نسبت به تعمیر و یا تعویض سیم پیچی اقدام می کنیم.

 

البته ممکن است اشکال در اورلود یا رله اورلود باشد که باید تعویض گردد.

ب) جریان برق شهری ضعیف است:

راه حل: کارشناسان تعمیرات یخچال توصیه می کنند ابتدا با استفاده از ولت متر ولتاژ برق ورودی به یخچال را تست کنیم اگر کمتر از 200 ولت باشد برای راه اندازی آبسردکن مناسب نیست و بهتر است از یک ترانسفورموتور تقویت ولتاژ برای آن استفاده کنید.

 

2) آبسرد کن چکه می کند و آب هم خنک نمی شود

الف) مشکل عدم راه اندازی موتور آبسردکن است

راه حل: اگر یخچال کار می کند اما آبسردکن از کار افتاده و چکه می کند نشان می دهد که رله اورلود و یا رله استارت از کار افتاده است. که با توجه به عیب یابی ترموستات و اورلود که در راهنمای تعمیر و عیب یابی یخچال/ بخش اول ذکر شد به تعمیر یا تعویض آن می پردازیم.

ب) بسته بودن لوله چرخش گاز خنک کننده

راه حل: بنا به گفته متخصصان تعمیرات یخچال ابتدا گاز را از سیستم تخلیه می کنیم و سپس با استفاده از مایع توزن مسیر لوله ها را شستشو داده و پس از آن با گاز ازت لوله ها را تمیز می کنیم.

 

3) آب بیش از حد نیاز خنک می شود.

– مشکل از تنظیم نبودن یا خرابی ترموستات است.

راه حل: اگر لوله بلوی ترموستات به محل مناسب در اواپراتور نصب نشده باشد و یا درجه حرارت ترموستات روی دمای مناسب تنظیم نشود و یا ترموستات معیوب باشد آب خروجی از آبسردکن ممکن است خیلی خنک باشد. بنابراین موارد طرح شده را طبق آنچه در راهنمای تعمیر و عیب یابی یخچال/ بخش اول مطرح شد، بررسی کرده و تعمیر می کنیم.

 

4) آب به اندازه کافی خنک نمی شود

الف) گاز آبسردکن کم است و یا کاملا تخلیه شده

راه حل: اگر گاز یخچال کم باشد همانطور که سرمای داخل یخچال کمتر از حد مطلوب است، آبی که از آبسرد کن استفاده می شود نیز به اندازه کافی خنک نیست. در صورت کمبود گاز، مانند آنچه در راهنمای تعمیر و عیب یابی یخچال/ بخش دوم گفته شد، گاز یخچال را شارژ می کنیم. در مورد آبسرد کن نیز به همین شکل گاز آن را بررسی می کنیم و در صورت تخلیه و یا کم بودن گاز، نشتی آن را گرفته و آن را شارژ کنید.

ب) جریان هوا روی کندانسور با مشکل مواجه است

راه حل: تکنسین های تعمیرات یخچال بیان می کنند که ممکن است محل نصب یخچال مناسب نباشد و یا یخچال به دیوار چسبیده باشد که جریان هوا در قسمت کندانسور به خوبی صورت نمی گیرد. که برای برطرف کردن این مشکل به راهنمای تعمیر و عیب یابی یخچال/ بخش دوم مراجعه کنید.

 

5) آبسردکن روشن است ولی آب از آن خارج نمی شود.

الف) شیر خروجی آب خراب است.

راه حل: اگر داخل محفظه آبسرد کن آب وجود دارد ولی آب نمی دهد اشکال از شیر خروجی آن است که با بررسی کردن اشکال در صورتی که قابل تعمیر باشده آن را تعمیر کرده و در غیر این صورت باید آن را تعویض کنید.

در صورتی که پیچ تنظیم فشار آبسردکن معیوب باشد ممکن است فشار آب خروجی از آبسرد کن کمتر و یا بیشتر از حد نرمال باشد که در این صورت باید پیچ تنظیم فشار شیر را تنظیم کنید.

ب) لوله های جریان آب به داخل مخزن و یا دهانه ورودی و خروجی مخزن آب رسوب گرفته و مسدود شده است

راه حل: مخزن را خارج کرده و دهانه های ورودی و خروجی آن را بررسی کنید و در صورت جرم گرفتگی، جرم آن را برطرف کنید. در مورد لوله آب به داخل مخزن نیز آن را جرم گیری کرده و دوباره به مخزن وصل کنید.

پ) خرابی فیلتر آب

راه حل: در سیستم آبسردکن ها از فیلتری برای جرم گیری ذرات بزرگ موجود در آب استفاده می شود که آب ورودی به مخزن آبسردکن خالص تر باشد. این فیلترها را باید به صورت دوره ای چک کنید و درصورت جرم گرفتن و بسته شدن آن را تعویض نمایید.

ت) بسته بودن شیر آب شهری و یا قطع بودن آب

راه حل: به توصیه کارشناسان تعمیرات یخچال شیر آبی که آب از آن به مخزن آبسردکن وصل است را چک کنید و در صورت بسته بودن آن را باز کنید. اگر آب شهری قطع باشد باید صبر کنید که قطعی آب برطرف شود.

برد و شیر برقی آبسردکن یخچال فریزر و ساید بای ساید

ث) تنظیم نادرست برد آبسردکن

راه حل: به چراغ برد نمایشگر آبسرد کن توجه کنید که انتخاب آن روی آب باشد و در حالت قفل تنظیم نشده باشد.

ج) خراب بودن برد و شیر برقی

راه حل: پایانه های شیربرقی را اندازه بگیرید اگر شدت جریان صفر یا بی نهایت باشد باید شیر را تعویض کنید ولی اگر شدت جریان نرمال باشد باید ولتاژ دو سر شیر برقی را هنگامی که پدال آبسرد کن به سمت داخل است اندازه بگیرید که حدود 220 الی 240 ولت باشد در غیر این صورت ترمینال شیر باید عوض شود.

اگر شدت جریان و ولتاژ شیر برقی آبسردکن طبیعی باشد برد آبسردکن را چک می کنیم که اختلاف ولتاژ آن هنگامی که پدال آبسردکن پایین است باید حدود 220 تا 240 ولت باشد در غیر این صورت برد خراب شده و باید به متخصص تعمیرات یخچال مراجعه کنید.

چ) اتصال اشتباه کانکتورهای درب یخچال

کانکتورهای آبسردکن را از درب یخچال جدا کنید و دوباره وصل کنید اگر مشکل رفع نشد آبسرد کن را روی یخ ساز تنظیم کنید اگر موتور یخ ساز شروع به کار نکرد ممکن است کانکتورهای در یخچال شکسته باشد. پس لازم است آن ها را تعویض کنید که برای این کار لازم است از متخصصان تعمیرات یخچال کمک بگیرید.

 

6) ریختن آب در اطراف یخچال

– نشتی شلنگ جریان آب شهری به مخزن آبسردکن

راه حل: ابتدا مخزن تخلیه دیفراست (برفک آب کن) که بالای موتور نصب شده است را بررسی کنیو اگر سرریز آب از آن نباشد شلنگ ورودی آبسردکن را چک کنید و در صورت نشتی آن را تعویض نمایید.

در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در آبسردکن یخچال خود آن را با کارشناسان تعمیرات یخچال ایران سرویس در میان بگذارید. متخصصان ما همواره آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات شما و همچنین انجام سرویس و تعمیرات یخچال شما هستند.

 :: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

نصب کولر گازی توسط نصاب کولر گازی در ابتدای فصل گرما می تواند تابستانی خنک را پیش روی شما قرار دهد. نصب کولر گازی اسپیلت بهتر است توسط نصاب کولر گازی این کار انجام شود .

 

نصب کولر گازی توسط نصاب کولر گازی

 

در نصب کولر گازی ابتدا باید پنل داخلی را نصب کرد.

برای نصب ابتدا به مراحل زیر توجه کنید.

نصب یونیت داخلی:

در ابتدا باید این نکته را متذکر شد که تا جای ممکن همزمان از کولرگازی و کولر ابی در یک محیط استفاده نکنید زیرا این دو وظایفی متضاد با یکدیگر دارند، کولرگازی از محیط رطوبت میگیرد ولی کولر ابی به محیط رطوبت میدهد.

در نصب کولر گازی باید دقت داشت که محل نصب یونیت داخلی به دکوراسیون آسیب وارد نکرده و با نظر چیدمان محیط سازگار باشد. دقت کنید در نصب کولر گازی باید اتصال بین یونیت داخلی و خارجی به راحتی ایجاد شود و کمترین متراژ و اخلاف ارتفاع را داشته باشد.

محلی که برای نصب کولر گازی انتخاب میکنید باید مناسب با وزن پنل باشد تا براحتی وزن کولر گازی را تحمل کند و باید قبل از نصب کولر گازی به جنس دیوار دقت کنید.هم چنین پنل در محلی نصب شود که پرتاب باد مناسب با محیط را انجام دهد.

برای نصب پنل داخلی کولر گازی برای جلوگیری از کثیف شدن محیط بهتر است از دریل های کیسه دار استفاده شود و قبل از عملیات سوراخکاری نهایی بهتر است از مته راهنما استفاده شود و در زمان سوراخ کاری دقت داشته باشید که سوراخ کاری با شیب کمی به سمت بیرون انجام شود.

 

در زمان نصب سینی پشتی کولر گازی، دقت کنید که پنل به صورت افقی نصب گردد.

لوله تخلیه آب در زمان نصب پنل داخلی کولر گازی باید در پایین ترین سطح قرار داشته باشد.و توجه شود که لوله آب خروجی پنل کولر گازی نشتی نداشته باشد در غیر این  باعث رطوبت گرفتن دیوار خواهد شد.هم چنین لوله تخلیه آب باید به صورت شیب دار نصب گردد.

باید در نظر داشت که خروجی هوای کولر گازی در زمان نصب مسدود نشده باشد زیرا باعث اختلال در روند کاری دستگاه میگردد.در زمان نصب کولر گازی دقت شود که محل نصب به صورتی باشد تا در صورت نیاز سرویس دستگاه به راحتی انجام گیرد.

برای نصب کولرگازی حتما از افراد متخصص استفاده کنید مجموعه سرویسکاران با تکنسین های با تجربه و دوره دیده اماده خدمات رسانی با پایین ترین قیمت و در محل می باشد.

 

نصب یونیت خارجی:

در نصب یونیت خارجی(کندانسور) باید به نکات زیر توجه کرد:

اگر یونیت خارجی در محلی نصب شود که چندین دستگاه دیگر در مجاورت آن قرار داشته باشد باید توجه کرد که فاصله آن با دستگاه های دیگر کم تر از 80 سانتی متر نباشد زیرا کندانسور زمانی که به صورت موازی در کنار کندانسوری دیگر قرار گیرد تحت تاثیر هوای خروجی یک دیگر قرار می گیرند و هم چنین فضای اطراف کندانسور کولر گازی به صورتی در نظر گرفته شود که در صورت نیاز به سرویس ، سرویسکار و تعمیرکار به صورت کامل به دستگاه تسلط داشته باشد.

به دلیل کثیف نشدن کویل یونییت خارجی باید دقت داشت که در نزدیکی محل نصب یونییت خارجی، نباید دودکش و هواکش های محیط های آلوده و قابل اشتعال وجود داشته باشد زیرا در صورت آلوده شدن و کثیف شدن کویل ضریب انتقال حرارت آن کاهش میابد.

محل نصب کندانسور در بهترین صورت نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشد.زیرا نور ورشید باعث کم شدن عملکرد سرمایش و کاهش راندمان کولر گازی اسپلیت خواهد شد. باید توجه داشت که اگر محیط مناسب برای برای نصب یونییت خارجیاز نظر تابش نور خورشید وجود نداشت باید از سایه بان برای کندانسور استفاده کرد.

هم چنین اگر لازم بود که نصب یونییت خارجی بر روی لبه پنجره صورت گیرد باید حتما از لرزه گیر استفاده شود و هم پنین استحکام کافی را داشته باشد تا بتواند وزن کندانسور را به خوبی تحمل کند.

اگر در نصب کولر گازی مجبور به نصب یونییت خارجی بر روی سطح شیبدار باشید باید با دقت خیلی زیادی تراز شود تا مشکلی برای دستگاه ایجاد نشود و اگر مجبور به سوراخ کردن سقف بودید بعد از سراخکاری و عبور لوله ها باید حتما سوراخ را با خمیر مخصوص پر کرد.

باید دقت داشت که برای کندانسور بعد از نصب درپوش تخلیه آب کولر گازی یک مسیر مناسب برای خالی شدن آب مشخص کرد.

محل نصب کولر گازی(کندانسور) باید به صورتی باشد که هوای خروجی کندانسور به راحتی خارج شده در غیر این صورت برگشت هوا ایجاد شده و دستگاه اورلود میکند.

در آخر باید توجه داشت که یونییت خارجی در محلی نصب گردد که هوای خروجی و صدای دستگاه نه برای خود فرد و نه برای همسایگان مشکل ایجاد نکند.

 

روند نصب یک دستگاه اسپلیت:

در ابتدای نصب کولر گازی باید سینی پنل را نصب کرد که وظیفه نگهداری پنل داخلی را دارد. این سینی باید تراز شده نصب گردد

این سینی باید 10 تا 30 سانتی مت از سقف فاصله داشته باشد

با توجه به جایگذاری پنل داخلی موقعیت کندانسور بیرونی را مشخص کرده و برای کندانسور یک پایه زمینی یا دیواری تعبیه میکنید.

لوله کشی کولر گازی (اتصال بین کندانسور و پنل( :

 

در ابتدا باید لوله های اتصال را وکیوم کرد. دو دلیل اصلی برای وکیوم کردن مورد نظر میباشد:

1 عمل وکیوم لوله های اتصال باعث میشود هیچ گونه رطوبت و هوایی داخل لوله وجود نداشته باشد زیرا به مرور باعث آسیب رسیدن به کولر گازی میشود.

2 عمل وکیوم باعث تمیز شدن لوله ها از گردو غبار میباشد و از گرفتگی سیستم در طول کارکرد جلوگیری میکند.

باید توجه داشت که اتصال بین لوله ها و لوله با کولر گازی به درستی صورت گرفته باشد تا از نشتی گاز در طول مدت کارکرد کولر گازی جلوگیری شود.

در ابتدا باید متراژ لوله از پنل تا کندانسور محاسبه گردد با استفاده از متر و به صورت دقیق از روی دیوار متراژ را محاسبه کنید هم چنین دقت داشته باشید که فاصله هایی که دارای خم میباشند را به درستی و با دقت اندازه گیری کنید.

در هنگام برش لوله دقت داشته باشید که لوله را دقیقا به صورت 90 درجه برش بزنید. در غیر این صورت نشتی گاز خواهیم داشت.هم چنین دقت داشته باشید که همیشه در زمان برش لوله 30 تا 40 سانتی متر بیشتر از متراژ محاسبه شده لوله را برش دهید.

قبل از اتصال لوله ها باید مقطع لوله را پلیسه گیری کنید در غیر این صورت نشتی گاز خواهید داشت و در برش از اره آهن بر به هیچ وجه استفاده نشود و فقط از لوله بر استفاده کنید.زمانی که پلیسه گیری کردید سپس مهره را رد کرده و لوله را پرچ می کنید.

 

اصول لوله کشی:

1 -لوله مسی با ضخامت مناسب دستگاه

2 -ابزار کاربردی: لوله بر ، دستگاه هلال کن(پرچ) ، سمباده برای پلیسه گیری ، آچار وزنی

3 -کابل (نسبت به متراژ لوله 5 تا 6 متر بیشتر در نظر بگیرید)

 

مراحل بریدن لوله در نصب کولر گازی:

در ابتدا به یک دستگاه لوله بر نیاز دارید.

لوله را داخل لوله بر قرار داده و با وارد کردن یک فشار مین به پیچ لوله بر ، لوله را پاد ساعت گرد چرخانده تا لوله بریده شود.

لوله بریه شده را با سوهان مخصوص پلیسه گیری کنید تا از نشتی جلوگیر شود. هم چنین برای جلوگیری از نشتی باید توجه داشت که لوله دچار ترک نشده باشد.

با استفاده از لوله پاک کن داخل لوله را به خوبی تمیز کنید.

 

مراحل پرچ لوله در نصب کولر گازی:

لوله را داخل لوله گیر قرار داده و محکم میکنید. زیرا در صورت حکم نبودن ممکن است در هنگام پرچ کردن لوله جابه جا شده و عملیات پرچ به خوبی انجام نپدیرد.

در زمان پرچ کردن و باز کردن پرچ کن دقت کنید که به لوله آسیب نزنید.

 

مراحل سیم کشی در نصب کولر گازی:

در سیم کشی باید سیم ها از پشت دستگاه پنل داخلی کشیده و به جلوی آن هدایت کرد.

سیم زرد یا سبز سیم اتصال به زمین میباشد.

خروجی یک سیم آبی

خروجی 2 سیم قهوه ای

خروجی 3 سیم قرمز

 

راه اندازی کولر گازی:

زمانی که کولر گازی شما نو میباشد و میخواهید برای اولین بار آن را نصب کنید باید هوای داخلی یونیت و لوله ها را از رطوبت و گرد و غبار تخلیه کنید. اما کندانسور(یونیت خارجی) دارای گاز میباشد و احتیاج به عمل وکیوم ندارد.

امروزه بهترین و به صرفه ترین راه برای انجام عمل رطوبت گیری ، وکیوم کردن کولر گازی میباشد.

عمل وکیوم قبل از راه اندازی دستگاه عمری ضروری است زیرا اگر رطوبت و گردو غبار از طریق لوله و یا هوای داخل پنل وارد سیستم شود باعث کاهش روند کارکرد دستگاه و در نهایت صدمه دیدن کولر گازی میشود.

لازم به ذکر است در سیستم های که گاز داخلی کندانسور به هر علتی خالی شده باشد قبل از انجام عمل وکیوم باید شیرهای سرویس را باز نگه داشته تا ععمل تخلیه به صورت کامل در کل سیستم انجام پذیرد.

اگر دستگاه وکیوم نشود چه اتفاقی ممکن است رخ دهد:

بالا رفتن فشار سیستم

بالا رفتن جریان مصرفی

کم شدن طرفیت سیستم

یخ زدگی لوله ها در اثر رطوبت

خوردگی لوله ها در اثر رطوبت

رطوبت موجود با روغن ترکیب شده و ایجاد اسید و لجن در سیستم میکند.

نحوه شارژ گاز کولر گازی:

همانطور که از اسم آن مشخص است ، شارژ گاز یعنی اضافه کردن و تزریق گاز به سیستم بر حسب نوع گاز آن

R410 و R22 در حال حاظر در بازار نسبت به اسپلیت های موجود دو نوع گاز وجود دارد گاز:

: این گاز به دلیل ساختار شیمیایی که دارد باید به صورت مایع به کولر گازی تزریق شود.R410 گاز

: این گاز را میتوان به همان صورت گاز به سیستم تزریق کرد.R22 گاز

 

طریقه شارژ گاز کولر گازی:

کولر گازی در دو حالت نیاز به شارژ گاز دارد:

1.در حالت نصب اولیه :

کپسول گاز را اندازه گیری کنید کاتالوگ دستگاه را مطالعه کرده به میزان گاز را بر حسب کیلوگرم دقت فرمایید

مقدار گاز نوشته شده در کاتالوگ را از وزن کپسول کم کرده وزن به دست آمده وزنی است که کپسول باید بعد از شارژ دستگاه داشته باشد

اگر برای نصب دستگاه بیش از 5 متر لوله کشی انجام شده باشد باید به ازای هر متر بیشتر حدود 21 گرم گاز بیشتر از گاز محاسبه شده به دستگاه تزریق کنید.

ابتدا شیرهای گیج ( دستگاه اندازه گیری) را بسته و شیلنگ آبی رنگ را به شیر برگشت کمپرسور متصل نمایید.

کپسول گاز را به شیلنگ زرد رنگ وصل کرده و شیر کپسول گاز را باز کنید.

کپسول را مرتب وزن کرده تا به وزن محاصبه شده برسد سپس شیرها را بسته و کپسول را جدا کنید.

در انتها با کمک دستگاه آمپراژ میزان شارژ را چک کرده و از کافی بودن گاز اطمینان حاصل نمایید.

 

2 . اضافه کردن شارژ گاز:

ابتدا شیرهای گیج ( دستگاه اندازه گیری) را بسته و شیلنگ آبی رنگ را به شیر برگشت کمپرسور متصل نمایید.

کپسول گاز را به شیلنگ زرد رنگ وصل کرده و شیر کپسول گاز را باز کنید

سپس کولر گازی خود را روشن کنید شیر آبی رنگ را باز کرده سپس با استفاده از گیج و یا آمپر مصرفی تنظیم شارژ نمایید.

سپس با استفاده از گیج و یا آمپر مصرفی تنظیم شارژ نمایید.

شیرهای گیج و کپسول گاز خود را ببندید

کولر گازی را خاموش کرده و شیلنگ گیج را از شیر سرویس و کپسول گاز خود باز کنید.

در زمانی که کولر گازی نصب شده باشد و احتیاج به جابه جایی آن شود شما میتوانید گاز دستگاه جمع کرده تا کولر گازی در زمان جابه جایی گاز خود را از دست ندهد.

جمع آوری گاز کولر گازی:

 

جمع آوری گاز یا به اصطلاح پمپ دان کردن یعنی هدایت کردن گاز از لوله ها و پنل کولر گازی به سمت کندانسور ( پنل بیرونی).

باید توجه کرد که شیرها در هنگام کار کردن کولر گازی باز باشد.

هم چنین درپوش شیرها را نیز باز کنید.

اگر کولر خاموش بود باید کولر را برای مدت 10 تا 15 دقیقه روشن نگه دارید شیرهای گیج را کاملا بسته و شیلنگ گیج را به شیر سرویس وصل کنید

شیر رفت را کاملا محکم ببندید و تا زمانی که عقربه گیج زیر صفر آمد صبر کرده و سپس شیر برگشت را نیز کاملا ببندید.

پس از طی این مراحل دستگاه را خاموش کرده.

حال میتوانید لوله های اتصال پنل داخلی و کندانسور را جدا نمود و به راحتی و بدون نشتی گاز کلر گازی را جابه جا کنید.

 

تست فشار و نشت یابی:

ابتدا از بسته بودن شیرها مطمئن شوید، با برداشتن درپوش شیر های کندانسور از بسته بودن آنها مطمئن شوید.

سپس یک شیلنگ گیج را به شیر گاز وصل کرده و شیلنگ دیگر گیج را به کپسول ازت وصل کنید شیر کپسول را باز کرده تا فشار کپسول به  150 برسد.

برای مطمئن شدن از نشتی نداشتن محل های جوشکاری آنها را آغشته به کف و صابون کرده و به فشار گیج دقت کنید زیرا اگر عقربه گیج پایین آمده باشد یعنی سیستم نشتی دارد.

پس از طی کردن مراحل نشت یابی و تست فشار کپسول را جدا کنید و مراحل وکیوم را طی کنید.

وکیوم در نصب کولر گازی :

پس از جدا کردن کپسول ، پمپ وکیوم را وصل کنید.

دقت داشته باشید که برای انجام عمل وکیوم از کمپرسور های معمولی استفاده نکنید زیرا عمل وکیوم را به خوبی انجام نمی پذیرد.

اگر لوله کشی بیش تر از 10 متر بود زمان وکیوم حداقل 15 دقیقه و یا بیشتر است و اگر کمتر از 10 متر باشد حداقل زمان 10 دقیقه و یا بیشتر.

 

درجه ی گیج باید تا زیر صفر برسد و دقت کنید که زمان وکیوم کردن به دو عامل بستگی دارد:

1 ظرفیت پمپ وکیوم

2 حجم کولر گاز

برای مثال اگر برای وکیوم کردن از پمپ وکیوم با ظرفیت 8 متر مکعب استفاده کنید، اگر لوله کشی بیش تر از 10 متر بود زمان وکیوم حداقل 15 دقیقه و یا بیشتر است و اگر کمتر از 10 متر باشد حداقل زمان 10 دقیقه و یا بیشتر.

در انتها زمانی که عمل وکیوم تمام شد شیر گیج را ببندید و پمپ وکیوم را خاموش کرده و پس از 5 دقیقه اگر درجه گیج بالا آمده باشد یعنی سیستم نشتی داشته ، و اگر درجه جابه جا نشده بود یعنی مشکلی در سیستم نبوده و پمپ را باز کرده و شیرها را باز کنید. پس از 5 دقیقه کولر گازی را روشن کرده.:: برچسب‌ها: نصب کولر گازی اسپیلت ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

سرویس کولر گازی و اسپلیت یکی از تخصص های تعمیرات تجهیزات سرمایشی به حساب می آید . در صورتی که سرویس کولر گازی توسط سرویسکار کولر گازی ماهر انجام نشود ، تبعات بدی خواهد داشت .

 

  

در سرویس کولرگازی باید موارد ذیل حتما انجام شود:

 1-        شتشوی پنل داخلی

 2-        شتشوی پنل خارجی

 3-        تست آمپر دستگاه

 4-         تست مقدار گاز

 5-         انجام شارژ گاز کولر گازی در صورت نیاز

 شارژ گاز کولر گازی یکی از مواردی می باشد که در سرویس سالیانه بسیار اهمیت دارد. با شارژ گاز در مصرف برق صرفه جویی خواهید کرد و راندمان دستگاه خود را بالا خواهید برد.

 

 سرویس کولر های گازی

 اساسا سرویس کولر های گازی به چند بخش تقسیم میشود که ما در این مقاله سعی داریم به صورت کامل انرا برای شما تشریح کنیم.

 

نظافت و شستشوی دستگاه در سرویس کولر گازی:

 کولرهای گازی در تماس مستقیم با گرد وغبار و الودگی  هستند و به دلیل رعایت اصول بهداشتی،بالا بردن عمر مفید دستگاه،کاهش میزان مصرف برق،بهره وری بیشتر نیاز به سرویس شستشو دارند که سرویسکاران با قیمت ارزان، سرویس کولرگازی را برای شما بصرفه کرده است

 

1.رعایت اصول بهداشتی

 همه میدانیم که ویروس ها والودگی های بسیاری در هوا پراکنده اند و چون کولر های گازی هوای محیط را به داخل خود مکیده و بعد از کاهش دادن دما ان را دوباره به بیرون پرتاب میکنند پس به دلیل پیشگیری و جلو گیری از انتقال الودگی ضروری است که به صورت دوره ای دستگاه های کولر گازی خود را سرویس و نظافت کنیم.

 کولرهای گازی به علت اینکه هوای محیط را به داخل مکیده و بعد از کاهش دادن دما ان را دوباره به بیرون پرتاب میکنند ویروس ها و الودگی های بسیاری در هوا پراکنده میکنند که شما میتوانید با سرویس کولرگازی خود به صورت دوره ایی و منظم اصول بهداشتی را رعایت کنید

 

  2.بالا بردن عمر مفید دستگاه

 (با سرویس کولرگازی میتوانید عمر مفید دستگاه خود را بالا ببرید)

 

همانطور که در بالا توضیح دادیم کولرهای گازی به دلیل تماس مستقیم با گرد وغبار میزان قابل توجهی از انرا جذب خود میکنند و این امر باعث میشود که منافذ ورودی دستگاه از حالت عادی خود خارج شده و دچار گرفتگی منافذ از گرد و غبار گردد پس موتور باید با توان بیشتری کار کند تا بتواند همرفت هوا را ایجاد کند که این امر باعث فشار مضاعف به موتور های کولر گازی میگردد وعمر مفید دستگاه شما را کاهش میدهند و حتی میتوانند منجر به سوختن کمپرسور یا بلور پنل داخلی شما شوند.

 

3.کاهش میزان مصرف برق

 با توجه به این که ما هرچه بیشتر به سرویس کولر گازی خود و شستشو و نظافت ان اهمیت دهیم فشار کمتری به دستگاه امده و در نتیجه میزان مصرف برق دستگاه کاهش پیدا میکند.

 (میتوان با سرویس کولرگازی خود و شستشو و نظافت دوره ایی و منظم فشار کمتری به دستگاه اورد و در نتیجه میزان مصرف برق دستگاه را کاهش داد)

 

4.بهره وری بیشتر

 -در صورتی که سرویس کولرگازی خود را به صورت مداوم انجام دهید دستگاه شما همیشه تمیز بوده و خللی در کار دستگاه نیست و در نتیجه همیشه با بیشترین راندمان(پرتاب باد میزان سرمایش/گرمایش) به کار خود ادامه میدهد.

 

در بالا توضیحاتی در باره دلایل سرویس و شستشوی کولر های گازی به شما دادیم در ادامه توضیحاتی درباره چگونگی انجام این کار خدمت شما شرح میدهیم.به طور کلی کولر های گاز از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده اند.

 

1.پنل داخلی

 سرویس کاران ما با اسپری های مخصوص تمامی اجزای داخلی دستگاه شمارا تمیز کرده و فیلتر های دستگاه را نیز شستشو مینمایند با این کار علاوه بر افزایش راندمان واسودگی خاطر از سلامت هوای خروجی دستگاه از هوایی مطبوع لذت خواهید زیرا پنل داخلی از اهمیت بالایی در حفظ سلامت شما و محیط برخوردار است و اگر به موقع سرویس دهی نشود الودگی های جذب شده از طریق فیلتر را در هوا پراکنده میکند. و اما اگر خودتان قصد انجام اینکار را دارید با مراحلی که در ادامه ذکر میشود به شستشو بپردازید

 

در ابتدا برق دستگاه را قطع نموده سپس درب پنل را باز کنید فیلتر هارا به ارامی خارج کرده و با اب و مواد شوینده تمیز کنید سپس سنسور دستگاه را بیرون کشیده و تمیز کنید این سنسوردمای محیط را اندازه گیری میکند و به برد دستور روشن یا خاموش شدن دستگاه  را میدهد اگر کثیف باشد ممکن است دمای محیط را اشتباه تخمین بزند و دمای مطلوب شمارا تامین نکند پس از این میرسیم به تمیز کردن کوییل ها که با استفاده از اسپری کف تمیز کننده و یک فرچه نرم انرا تمیز کنید.پس از اتمام این مراحل نوبت به درین دستگاه میرسد ابتدا سینی درین و مخزن انرا تمیز کرده و سپس چند بطری اب داخل شلنگ ان میریزیم تا هم تمیز شود و هم اگر گرفتگی در ان وجود دارد از بین برود اگر گرفتگی در شلنگ درین باشد بعد از مدتی اب منفزی برای خروج پیدا نکرده ومنجر به ریزش اب از زیر پنل دستگاه کولر گازی شما میشود و دیوار و فرش شما را کثیف میکند

 

  2.پنل خارجی(کندانسور)

 این بخش از دستگاه هم دارای اهمیت بالایی است چون در بیرون از منزل شما نصب میگردد و در تماس مستقیم با گردو غبار و خاک است به همین دلیل اگر شما نسبت به شستشوی به موقع ان اقدام نکنید ممکن است که مجبور به پرداخت هزینه های بالا برای تعمیرات ان شوید زیرا کثیفی بیش اندازه کندانسور مانع از عملکرد صحیح دستگاه میشود و فشار زیادی به دستگاه شما تحمیل میکند پس بهتر است که یک سرویسکار با تجربه به صورت متداول انرا شستشو نماید (شما با خیالی اسوده میتوانید اینکار را به کادر مجرب سرویسکاران بسپارید) که این کار را با استفاده از دستگاه های مخصوص فشار قوی اب(واتر جت) انجام میدهند توجه فرمایید که اگر خودتان قصد انجام این کار را دارید قبل از شروع شستشوی دستگاه حتما باید برق انرا قطع نمایید سپس با دستگاه کارواش خانگی خود را روشن کرده وشروع به تمیز کردن تمامی قسمت های کویل فن نمایید تا کاملا تمیز شود اگر قبل از شروع به کار درب بالایی کندانسور را باز کنید میتوانید دسترسی بیشتری به داخل دستگاه داشته و نتیجه بهتری حاصل کنید در انتها نگران خیس شدن موتور فن ان نباشید زیرا ان کاملا در برابر اب عایق است و مشکلی برای ان پیش نمیاید فقط مراقب قسمت اتصالات برقی دستگاه باشید و از نفوظ اب به ان جلوگیری کنید.

 

بازرسی میزان گاز دستگاه در سرویس کولر گازی

 یکی دیگر از ارکان سرویس کولر های گازی بازدید و بازرسی میزان شارژ گاز دستگاه است.که اصلی ترین نقش را در کولر های گازی ایفا میکنند و رابطه ی مستقیم با سرمایش/گرمایش دستگاه دارد.

 

 چرا باید میزان شارژ گاز کولر گازی را به صورت دوره ای بازرسی کرد؟

 این سوالی است که اکثر شما با ان مواجهید و حتی بعضی انرا کاری بیهوده و خرج بیجا میدانند ولی از عواقب ان مطلع نیستند که میتواند چه ضرر و زیانی بهشان وارد کند در ادامه به مواردی در این باره میپردازیم که موجب بهبود سطح اگاهی شما نسبت به این مسئله میگردد.

 

(سرویسکاران با سرویس دهی در محل و در کل سطح استان تهران با قیمت ارزان اینکار را برای شما میسر کرده است تا بتوانید با خیالی اسوده امور فنی کولر گازی خود را به ما بسپاردید تا از عملکرد دستگاه خود نگران نباشید)

 

1.طول عمر کمپرسور

 

اگر میزان فشار گاز کولر گازی شما کمتر و یا بیشتر از حد مجاز باشد کمپرسور دستگاه شما فشار زیادی را متحمل میشود وامکان سوختن یا نیمسوز شدن کمپرسور شما را در بر دارد. عموما میزان فشار گاز در کولر های گازی اینورتر مابین 110 تا 150 psi ودستگاه های معمولی غیر از اینورتر مابین 50 تا 65 psi که این میزان به میزان مازاد لوله کشی شما رابطه مستقیم دارد.

 

نکته قابل توجه این است که سطح روغن داخل کمپرسور را حتما به صورت روزانه بررسی کنید و زمانیکه کارکرد دستگاه به عدد بین 500 الی 1000 ساعت رسید روغن را تعویض کنید زمان تعویض روغن رابطه مستقیمی با کیفیت روغن درون کمپرسور دارد.

 

 2.راندمان دستگاه

تنظیم بودن و چکاپ گاز دستگاه کولر گازی شما باعث افزایش راندمان و بازدهی دستگاه شما میشود ولذت استفاده از هوای خنک و مطبوع را همواره مثل روز اول برای شما تدایی میکند.

 

3.کاهش میزان مصرف برق

تنظیم بودن گاز دستگاه همواره باعث افزایش راندمان دستگاه و کاهش فشار به کمپرسور میشود در نتیجه کمپرسور مدت زمان کمتری را صرف خنک کردن محیط میکند وکمتر روشن میماند و به همین منوال برق کمتری نیز مصرف میکنند.

(با سرویس کولرگازی خود به طور منظم و دوره ایی باعث کاهش میزان مصرف برق میشوید)

 

در این قسمت میخواهیم به صورت کلی به مبحث شارژ گاز کولر گازی در سرویس کولر گازی بپردازیم

در چه مواقعی دستگاه ما نیاز به سرویس و شارژ گاز دارد

 

1.دستگاه نو تازه نصب شده

دستگاه های کولر گازی که تازه خریداری میکنید و برای نصب ان بیشتر از متراژ لوله داخل دستگاه لوله کشی میکنید میبایستی که به میزان اضافه شدن متراژ لوله انها را شارژ گاز تکمیلی کنید تا فشار گاز داخل سیستم به حد نرمال تعیین شده برای دستگاه برسد.معمولا به ازای هر 1 متر لوله اضافی باید به میزان 20 گرم به گاز دستگاه اضافه گردد.

 

2.دستگاه های بدون گاز

دستگاه شما ممکن است به دلایلی گاز خود را از دست بدهد از قبیل نشتی داخل لوله کشی نشتی شیر برقی نشتی ادوات و اتصالات نشتی در کویل ها باشد یا اگر هنگام جا به جایی دستگاه از افراد غیر متخصص استفاده کنید که نتوانند گاز دستگاه را داخل کمپرسور ذخیره کنند و تمام گاز دستگاه خارج شود.

 

3.شارژ گاز تکمیلی در سرویس کولر گازی

به دلیل استفاده از اتصالات مهره ای دستگاه های کولر گازی هر ساله به میزان کمی نشتی غیر قابل جلوگیری دارند که به این دلیل هرساله یا هر دو سال یکبار احتیاج به شارژ گاز تکمیلی دارند.

 

روش های شارژ گاز عبارتند از:

1.شارژ گاز وزنی در سرویس کولر گازی

این روش معمولا برای زمانی پیشنهاد میشود که گاز دستگاه کاملا خالی باشد یا دستگاه نو با متراژ بالا تری لوله نصب شده باشد توصیه میشود در این روش ابتدا کپسول گاز را روی ترازو گذاشته سپس شیر انرا بازمیکنند تا زمانی که به میزان مورد نیاز دستگاه از وزن کپسول کم شود به طور مثال دستگاه شما به 2 کیلوگرم گاز نیاز دارد و ترازوی شما در حالتی که کپسول روی ان قرار دارد عدد 16 را نشان میدهد شما شیر کپسول را باز کرده و زمانی که نشانگر ترازو به عدد 14 رسید یعنی 2 کیلو از وزن کپسول شما کم شد شیر گاز را میبندید.

 

2.شار گاز با امپرمتر در سرویس کولر گازی

در این روش امپرمتر را به دستگاه وصل کرده اگر میزان مصرف دستگاه با میزان امپر مصرفی نوشته شده بر روی بدنه کندانسور مغایرت داشته باشد ابتدا با گیج میزان فشار گاز دستگاه را اندازه گیری میکنند در صورت کمبود گاز به میزانی گاز به دستگاه اضافه میکنند تا امپر متر اعداد نوشته شده بر روی دستگاه را نشان دهد (در برخی موارد امکان بیشتر بودن گاز دستگاه هم هست).

 

3.شارژ گاز با گیج در سرویس کولر گازی

اخرین روش شارژ گاز با گیج است در این روش ابتدا گیج را به لوله برگشت دستگاه نصب میکنند معمولا زمانی که کمپرسور دستگاه روشن است باید فشار گازداخل دستگاه حدود 60psi باشد در صورت کم بودن فشار گاز به دستگاه اضافه میکنند تا فشار گاز به مابین 55 تا 60  psi برسد.

دلایل کم شدن پرتاب باد در کولر گازی

1.کثیف شدن بلوور

2.عدم سرویس به موقع کولر گازی توسط سرویسکار متخصص

3.نیم سوز شدن موتور فن:: برچسب‌ها: سرویس کولر گازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

تعمیر جاروبرقی مثل دیگر تعمیرات لوازم منزل نیازمند تخصص است . بهتر است تعمیر جارو برقی را به تعمیرکار متخصص جاروبرقی بسپارید . در موارد زیر درباره عیب یابی جارو برقی و تعمیر جار وبرقی بحث شده است. 

 

دستگاه روشن نمی شود.

خرابی از دوشاخه و سیم رابط است : باید آن را تعویض و یا در صورت امکان تعمیر کنید.

کلید قطع وصل خراب است : بوسیله اهم‌متر از خرابی آن اطمینال حاصل فرمایید. در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید.

زغالهای موتور کثیف شده‌اند

 

معمولا پس از مدتی کار کردن ممکن است یک قشر از چربی و گرد و غبار به صورت لایه‌ای عایق بین زغالها و تیغه‌های کلکتور بوجود آید. و از عبور جریان جلوگیری کند. با یک سنباده نرم به آرامی روی تیغه‌ها و سطح زغال‌ها را سائیده و پاک کرد. سپس براده‌های بوجود آمده را پاک کنید تا زغالها و تیغه ها باهم در تماس خوب با یکدیگر باشند.

زغالها خراب‌ است : اگر زغالها در اثر فرسایش از حد معمول کوتاه‌تر شود با بستن آنها را با زغالهای جدید تعویض کنید.

کلافهای سیم پیچی سوخته‌اند : ممکن است در اثر کار زیاد سیم پیچ‌های آرمیچر سوخته باشند. در این شرایط از بوی ناشی از سوختن شرلاک‌های روی سیم‌ها تشخیص داده شود. در این صورت اگر سیم پیچ قابل بازپیچی باشد این کار را انجام دهید. در غیر این صورت کامل موتور باید تعویض شود.

دستگاه نامنظم کار می‌کند.

فاصله بین زغالها و تیغه تنظیم نیست : اگر فشار فنرهای پشت زغالها به اندازه کافی نباشد باعث ایجاد جرقه و گرم شدن آرمیچر می‌شود برای جلوگیری از این مسئله فنر زغالها را کشیده و فشار آن را تنظیم کنید.

آرمیچر نیم سوز شده است : اگر کلافهای روی آرمیچر نیم سوز شده باشد حتما بایستی تعویض شوند.

کلافهای میدان نیم سوز است :

کلافهای میدان به ندرت سوخته می‌شود ولی اگر تحت تاثیر بار اضافی و کار بدون وقفه قرار گیرد این قسمت هم پس از آرمیچر نیز می‌سوزد که در این حالت اگر امکان باز پیچی سیم پیچ‌ها وجود نداشته باشد بایستی کلا موتور را تعویض کرد.

هنگام کار ما بین زغال و تیغه‌های کلکتور جرقه و گرمای زیاد ایجاد می‌شود.

زغال‌ها کثیف شده‌اند : زغال‌ها را تمیز کرده و در صورت کوتاه شدن تعویض کنید.

آرمیچر سوخته است :

در صورت سالم بودن زغالها و تیغه کلکتور حتما کلافهای سیم پیچ نیم سوز شده‌اند. برای اطمینان خاطر می‌توانید شدت جریان موتور را اندازه گیری کنید. اگر بیش از حد مجاز بود باید کلافها باز پیچی یا تعویض شود.

هنگام روشن کردن دستگاه ، فیوز می‌پرد.

بین سیم‌های رابط اتصال کوتاه رخ داده است : سیم‌های رابط را آزمایش کنید. و جعبه ترمینال را بازدید نمایید و عیب را برطرف کنید.

کلید قطع وصل خراب است : در صورت لزوم تعمیر و در صورت تعویض کردن آن را تعویض کنید.

موتور سوخته است :

در اثر کار مداوم و مرور زمان ممکن است عایق روی سیم‌های موتور از بین رفته و سیم‌های آن به یک دیگر اتصال کوتاه کنند پس از تعیین عیب اقدام به بازپیچی یا تعویض سیم پیچ کنید.

قدرت مکش دستگاه کم شده است.

کیسه زباله ممکن است پر شده باشد : کیسه را تخلیه کنید تا قدرت مکش جاروبرقی بالا رود.

فیلتر دستگاه کثیف شده باشد : فیلتر دستگاه را که اکثرا از جنس پارچه یا اسفنج فشرده تهیه می‌شود با دست کاملا تمیز کنید.

از شیلنگ رابط ، هوا خوب عبور نمی‌کند :

شیلنگ را از دستگاه جدا سازید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه مکش کافی ایجاد کرد. اشکال از شیلنگ است باید آن را کاملا تمیز کرد اگر باز هم خوب کار نکرد حتما شیلنگ سوراخ شده که باید تعویض شود.

هنگام روشن شدن ، دستگاه صدای ناهنجار می‌دهد.

پروانه شل شده است و یا یکی از یاتاقان‌ها خراب شده است :

اگر پیچ محور آرمیچر که پروانه مکش و کانال هوا را در محل‌های خود سفت نگه می‌دارد شل شده باشد یاتاقان‌ها خوردگی پیدا کرده باشند. صدای ناهنجار ایجاد می‌شود که بایستی در این شرایط ، پیچ را سفت کرده و یاتاقان‌ها را تعویض کنید.

دستگاه با لرزش کار می‌کند.

نگه دارنده‌های لاستیکی موتور شل یا خراب است :

نگه دارنده‌های موتور را به دو قسمت بازدید کنید اگر شل شده‌اند آنها را محکم کنید. چنانچه هر یک از آنها خراب شده است تعویض کنید.:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : سارا

نصب اسپیلت یا نصب کولر اسپیلت نیازمند تخصص و دانش لازم در این رابطه است تا بتوان از بروز مشکلات پس از نصب اسپیلت و یا نصب کولر اسپیلت به بهترین شکل پیشگیری کرد. 

 

نوصیه هایی در رابطه با نصب اسپلیت: 

هرگز ورودی یا خروجی هوای دستگاه های تهویه مطبوع را مسدود نکنید . این کار می تواند موجب برگشت هوای خروجی به صورت مستقیم به دستگاه و یا نرسیدن هوای کافی به دستگاه شود. همچنین برگشت مستقیم هوا از مسیر خروجی دستگاه باعث کاهش راندمان دستگاه می شود و در هر دو دستگاه داخلی ، بیرونی ، تبادل حرارتی مناسب ، بین هوا و مبرد انجام نده و فشار غیر طبیعی در سیست ایجاد می شود و در طولانی مدت باعث آسیب جدی به کمپرسور می گردد. دستگاه داخلی و بیرونی سیستم های اسپلیت باید در فضایی نصب گردند که جریان هوای کافی جهت تبادل حرارتی وجود داشته باشد ، در غیر این صورت بازدهی دستگاه به شدت کاهش می یابد.

هرگز  دستگاه های تهویه مطبوع را در حفاظ بسته قرار ندهید ؛ چرا که ممکن است هوای خروجی مستقیما وارد دستگاه شده و موجب بروز اشکال و عدم کارکرد صحیح شود. ضمننا سرویس و دسترسی به دستگاه نیز مشکل خواهد بود. در نتیجه افت راندمان در دستگاه به وجود آمده و نهایتا باعث صدمه دیدن کمپرسور خواهد شد.

 

هرگز ورودی یک دستگاه بیرونی روبروی خروجی دستگاه دیگر قرار نگیرد. این کار باعث افت راندمان خروجی دستگاه می شود در صورت نصب چند دستگاه کنار هم آنها را پهلو به پهلو یا پشت به پشت نصب نمایید. ورود هوای گرم خارج شده از یک دستگاه راندمان دستگاه روبرو را به شدت کاهش می دهد.

 

 

به گردش صحیح هوا در دستگاه بیرونی دقت نمایید . سرعت باد باید بیشتر از 7 متر بر ثانیه باشد در صورت کار نکردن فن دستگاه بیرونی ، مکن است صدمات جدی به سیستم وارد شود. توجه داشته باشید یونیت بیرونی باید به گونه ای نصب شود که باد از روبرو به آن وزیده نشود ، در غیر این صورت بازده دستگاه کاهش پیدا خواهد کرد.

 

به وضعیت نصب دستگاه بیرونی دقت نمایید:

این دستگاه را در مکان هایی که احتمال جمع شدن برف روی آن وجود دارد نصب نکنید

اگر در یک پارکینگ این دستگاه را نصب می کنید توجه نمایید که اتومبیل جلوی آن پارک نشود و راه هوار را مسدود نکند

نصب دستگاه در سایه باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف برق می شود. ضمننا استفاده از سایه بان در صورتی که مزاحم گردش هوا نباشد توصیه می شود.

 

وقتی دستگاه داخلی را به صورت دیواری نصب می کنید دقت نمایید راه لوله در آن حتما باز بوده و محل نصب کاملا تراز باشد تا آب از دستگاه چکه نکند. هرگز از لوله درین مشترک برای دو دستگاه استفاده ننمایید.

 

محل نصب دستگاه را به لحاظ سرویس و تعمیرات در جای مناسب در نظر بگیرید ؛ تا در صورت بروز مشکل و نیاز به تعمیرات به مشکل بر نخوریم. توصیه می شود دستگاه را بر روی پشت بام یا تراس نصب نمایید تا در مواقع لزوم به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

 

محل نصب دستگاه بیرونی را به لحاظ صدا و لرزش و همچنین هوای گرم خروجی آن پیش بینی نمایید. صدا و هوای گرم خروجی از دستگاه بیرونی ممکن است موجب سلب آسایش مصرف کننده و سایرین شود.:: برچسب‌ها: نصب اسپیلت , نصب کولر اسپیلت ,
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 اسفند 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد